Higgsboson Management

Higgsbosonmanagement staat voor het organiseren van samenhang, focus en kracht. Bij mensen, binnen organisaties en in samenwerkingsverbanden.

Daarom heb ik na het beëindigen van mijn actieve carrière, in december 2013, Higgsbosonmanagement opgericht. Zevendertig jaar (samen)werken binnen de –doorgaans complexe- keten van strafrechtpleging, in binnen- en buitenland heeft mij een schat aan ervaringen, inzichten en wijsheden opgeleverd.

Ik zie het als de kroon op mijn werk om deze “schat” toegankelijk en toepasbaar te maken voor mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden. Ik zoek daarom opdrachten in de sfeer van: antwoord vinden op zoekvragen, projectmanagement en organisatieontwikkeling. Dit kan een in tijd en omvang beperkte activiteit zijn, maar even zo goed een meeromvattende internationale (deel)opdracht, die onder de vleugels van een grote organisatie uitgevoerd wordt.

"Niet toekijken en afwachten, maar actie ondernemen!"

dynamisch

dynamisch

Dynamiek betekent letterlijk: leer van de sterktegraden en het gebruik daarvan. Anders gezegd: interne kracht, beweging en vaart. Wil je doelen bereiken, dan moet je binnen organisaties en tussen medewerkers de sterktegraden definiëren en aan de hand daarvan die dynamiek te organiseren die voor de specifieke setting het beste resultaat geeft. Dat begint ermee dat je mensen laat ervaren dat zij voor jou belangrijk zijn. Dat hun vakmanschap, expertise en inzichten er toe doen bij het maken van keuzes rond het inrichten van de organisatie. Bottum-up en commitment in een platte organisatie.

toekomstgericht

toekomstgericht

De toekomst: “Je hoeft hem niet te zien, je moet hem mogelijk maken”. Ervaringen die wij opdoen leiden –bijna als vanzelf- tot de verwachting dat nieuwe gebeurtenissen en ontwikkelingen zich op eenzelfde patroonmatige manier zullen voordoen. Toekomstgericht denken vraagt daarom om het durven loslaten van ingesleten patronen. Je moet chaos kunnen accepteren vanuit de overtuiging dat vandaaruit een nieuwe ordening en nieuwe concepten zullen ontstaan.

thermiek

thermiek

Thermiek is opstijgende lucht. Thermiek moet je weten te vinden om er vervolgens gebruik van te maken. Vogels doen dat, net als zweefvliegers. Zonder dat het hen zelf veel energie kost, kunnen ze daardoor tot grote hoogten stijgen en lange afstanden afleggen. Ook in organisaties is altijd ergens thermiek te vinden, die helpt om grote, soms ongekende prestaties te leveren.

Higgs deeltje

Higgsboson Management is afgeleid van de Higgsboson, ook wel het Godsdeeltje genoemd. Het is het deeltje binnen de fysica dat materie samen laat hangen, waardoor materie vorm krijgt en functioneel wordt. Anders gezegd: de Higgsboson makes things work. Higgsboson Management betekent op zoek gaan naar het Higgsdeetje in de organisatie. Om vandaaruit samenhang, focus en kracht te organiseren. Zo zullen we samen succesvol zijn.

Het Higgsboson, ook wel Higgsdeeltje genoemd, is van fundamenteel en elementair belang om het standaardmodel van de deeltjesfysica kloppend en daarmee werkend te maken. Binnen een organisatie of samenwerkingsverband is het precies deze rol: dingen kloppend en werkend maken, waarin ik in de loop der jaren het meest ben gaan betekenen voor mens, organisatie en resultaat.

samenhang

samenhang

Samenhang ontstaat als je een effectieve verbinding tot stand brengt tussen mensen, doelen en middelen. Verbinden vraagt om samenwerken. De mens is genetisch gezien uitgegroeid tot een ware samenwerkingsmachine. De sleutel voor het creëren van samenhang is: betekenis- en zingeving. Samenhang creëer je dan ook primair op basis van dialoog. De praktijk heeft mij geleerd dat dit vele malen beter werkt dan de vaak gehanteerde “tell and sell” strategieën. Willen wij ons echt aan iets of iemand committeren, dan doen we dat omdat we het belang ervan inzien.

focus

focus

Organisatie- en veranderprocessen (bege)leiden vraagt om heldere doelbepaling, koersvastheid en leiderschap. “Confront the problem!” Laat je niet afleiden. Doorgaans wordt je er sterker van om dwars door een storm heen te gaan, in plaats van die angstig te omzeilen. Maar begin niet met het aanpakken van de grootste problemen. Begin klein, etaleer en vier de successen. Succes genereert vertrouwen, zowel in eigen kunnen als in elkaar. Daardoor voorkom je dat –zoals vaak gebeurt- 80% van de beschikbare tijd, energie en middelen in 20% bijzaken wordt gestoken.

kracht

kracht

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt ook voor de samenwerking binnen en tussen organisaties. Het goed kunnen inschatten van je eigen kracht gaat dus eigenlijk over het onderkennen en accepteren van je zwakheden. In een goed werkend, krachtig team worden zwakheden erkend en besproken, zodat ook bezien kan worden of de sterke punten van de een de zwaktes van de ander eventueel kan compenseren.

Over Ben Zengerink

Ben

Ik ben geboren en getogen in het Twentse land, dat staat voor nuchterheid, betrouwbaarheid, hard en resultaatgericht werken. De laatste tien jaar van mijn carrière werkte ik in Amsterdam, dat staat voor “gochme”, wat zoveel betekent als zelfbewustheid, gedurfdheid en een vlotte babbel. Beide culturen heb ik inmiddels in mij verenigd. Dat heeft er aan bijgedragen dat ik me overal snel thuis voel, mee kan bewegen en daarbij toch mijzelf en authentiek kan blijven.

Het opgroeien in de grensstreek heeft er zeker aan bijgedragen dat ik een grote en blijvende nieuwsgierigheid heb ontwikkeld naar datgene wat aan de andere kant van de/mijn grens ligt. Dat geldt zowel letterlijk als figuurlijk. Hoe ziet de wereld er daar uit? Hoe denkt en handelt men daar, hoe zijn de dingen daar georganiseerd, waarom is dat zo, wat kunnen we er over en weer van leren, hoe kunnen we vandaaruit synergie organiseren? Dat zijn vragen die ik van nature altijd en overal met mij meedraag.

Ik heb van huis meegekregen dat je talenten niet voor niets hebt gekregen. Je mag er voor een deel je eigen voordeel mee doen, maar het accent moet toch liggen in het verrijken van anderen en verbanden waarin mensen samenwerken. Vanuit die optiek heb ik mij altijd op vele manieren, op veel maatschappelijke terreinen en in verschillende functies ingezet. Vaak als initiator, trekker en/of verbinder.

In de loop der jaren heb ik geleerd dat open en oprecht benieuwd zijn naar de ander en oordeelloos luisteren (wat niet gelijk staat aan kritiekloos zijn) een goede basis legt onder relaties. Maar dat dit soms ook erg moeilijk is en valkuilen zijn waar je permanent aandacht voor moet hebben.

Ik ben dol op complexe situaties, liefst in een multiculturele context, waar ik met mijn Twenste nuchterheid, overzicht en eenvoud en met mijn Amsterdamse gochme oplossingen in kan organiseren. Ik stap er graag voor op de trein of in het vliegtuig. Maar het dolst ben ik op mijn gezin (vrouw en drie kinderen) waar ik bij terugkeer altijd een veilige thuishaven vind en op steun en support kan rekenen.

cv EU NL

Projecten

Binnenkort zullen enkele projecten waaraan ik gewerkt hebben online komen.

Referenties

 • project

  Reclassering Nederland

  Als ik aan Ben denk zijn er een paar woorden die direct naar boven komen, zoals buiten de kaders/strategisch, ondernemend, resultaatgericht/praktisch en sociaal bevlogen/reclasseringsdier.

  Lees meer »

  Reclassering Nederland

  Ben en ik hebben 6 jaar met elkaar samengewerkt. Ik was regiomanager Reclassering Nederland regio Amsterdam en landelijk portefeuillehouder Werkstraffen. Ben was binnen regio Amsterdam verantwoordelijk voor de uitvoering van de Werkstraf en nam deel aan het landelijk overleg Werkstraffen. In dit overleg werd gewerkt aan beleidsontwikkeling en operationele afstemming tussen de managers werkstraffen onder voorzitterschap van de portefeuillehouder.

  Ik heb Ben tijdens deze 6 jaar goed leren kennen. Extern hebben we de ketensamenwerking voor de werkstraffen naar een hoger plan gebracht en stevig gepositioneerd. Intern is na een onrustige periode in het regionaal managementteam een krachtige organisatie neergezet. Ben heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Samen met Bureau Buitenland hebben we een voorstel geschreven en daar gepresenteerd om de reclassering van Albanie te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Het waren heel bewogen maar interessante jaren.

  Als ik aan Ben denk zijn er een paar woorden die direct naar boven komen:

  • Buiten de kaders/strategisch
  • Ondernemend
  • Resultaatgericht/praktisch
  • Sociaal bevlogen/reclasseringsdier

  Ben heeft ervoor gekozen de organisatie al enkele jaren voor zijn pensioen te verlaten. Ik denk dat dit een gouden greep is. Op deze manier kan hij al zijn kennis, ervaring en bevlogenheid inzetten zonder dat hij nog belast wordt met de waan van alledag. Die afstand en ruimte zal hem helpen zijn ervaring en kennis optimaal in te zetten voor de goede doelen die op zijn weg zullen komen.

 • project

  Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie

  In dit verband, maar ook als we het over andere onderwerpen hadden, was Ben altijd “in” voor iets nieuws. Ben is innovatief, en weet daarbij los te komen van allerlei resultaatsverplichtingen, budget en capaciteit.

  Lees meer »

  Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie

  Vanuit het Openbaar Ministerie Amsterdam heb ik Ben Zengerink als vertegenwoordiger van de reclassering leren kennen.

  Ben was één van de vaste gesprekspartners, zeker als het ging over de ontwikkeling van ZSM, een samenwerkingsverband tussen Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming.

  In dit verband, maar ook als we het over andere onderwerpen hadden, was Ben altijd “in” voor iets nieuws. Ben is innovatief, en weet daarbij los te komen van allerlei resultaatsverplichtingen, budget en capaciteit.

  Hij denkt altijd gedacht in “wat kan er wel” en niet in bedreigingen en onmogelijkheden. Met zijn uitgebreide ervaring in de inhoud, maar ook in samenwerkingsrelaties, weet hij anderen te stimuleren om iets nieuws te proberen, processen aan te passen en te kijken wat er beter kan.

  Jet Hoogendijk, plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie

 • project

  Exodus Nederland

  Tussen april en september 2013 heeft de heer Zengerink deze klus op voorbeeldige wijze geklaard. Hij analyseerde allereerst de context van de noodzakelijke reorganisatie en de bemensing van de organisatie, alvorens conclusies te trekken over de bestaande en toekomstige situatie. Vervolgens heeft hij de werkgroep meegenomen in een nieuwe benadering van het werk van Exodus Nederland in de naast toekomst. Een toekomstbestendig model was het resultaat, dat geheel past in de huidige situatie, waarin inkoop van zorg dwingend wordt opgelegd en de aansturing zo dicht mogelijk bij de werkvloer wordt gebracht.

  Lees meer »

  Referentie Eric Janse de Jonge, Exodus Nederland

  Engelen, 28-10-2013

  In maart 2103 is door de Algemene Ledenvergadering van Exodus Nederland Ben Zengerink gevraagd voorzitter te worden van de werkgroep die als opdracht kreeg om een herbezinning op de huidige situatie van Exodus uit te voeren. Dat betrof zowel de interne organisatie almede de aanpassing van de organisatie op nieuwe, externe taken die op Exodus afkomen vanaf 2014.

  Tussen april en september 2013 heeft de heer Zengerink deze klus op voorbeeldige wijze geklaard. Hij analyseerde allereerst de context van de noodzakelijke reorganisatie en de bemensing van de organisatie, alvorens conclusies te trekken over de bestaande en toekomstige situatie. Vervolgens heeft hij de werkgroep meegenomen in een nieuwe benadering van het werk van Exodus Nederland in de naast toekomst. Een toekomstbestendig model was het resultaat, dat geheel past in de huidige situatie, waarin inkoop van zorg dwingend wordt opgelegd en de aansturing zo dicht mogelijk bij de werkvloer wordt gebracht.

  De resultaten zijn gepresenteerd aan de Algemeen Ledenvergadering van september jl. De ALV is unaniem akkoord gegaan met de voorstellen m.b.t. de nieuwe organisatie. Een uitstekend resultaat derhalve.

  Exodus Nederland kan daarom met gepaste trost terug zien op de werkzaamheden van Ben Zengerink is wij zijn hem daarvoor dan ook zeer dankbaar.

  Met vriendelijke groeten, Eric Janse de Jonge Voorzitter Exodus Nederland

Contact

Higgsboson Management

Meer informatie

 • linkedin
 • mail

De Toekomst.Je hoeft hem niet te zien,Je moet hem mogelijk maken.

Antoine de Saint-Exupéry

Wij denken dat de dingen zijn zoals ze zijn, op grond van ervaringen. Ervaringen leiden tot verwachtingen Verwachtingen krijgen het karakter van zekerheden. Toekomst mogelijk maken is: Loskomen van denken op basis van verwachtingen.”

Naar David Hume (1711-1776)

Ons hoofd is rond, zodat ons denken van richting kan veranderen.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)